• Ruppert J., Sadowska (Seruga)  T.: Wpływ rodzaju kruszywa na właściwości warstwy stykowej oraz wytrzymałość i odkształcalność elementów żelbetowych. Archiwum Inżynierii Lądowej, tom XXVII Z,. 1/1981
 • Seruga T., Stępień K.: Czynniki kształtujące jakość sciennych prefabrykatów ceramiczno – betonowych.  Wybrane zagadnienia architektoniczno – budowlane i badawcze budownictwa energooszczędnego. Centralny Program Badań Podstawowych 02.21. IPPT PAN w Warszawie, WSI w Zielonej Górze. Zeszyty Naukowe, nr 88, Zielona Góra 1989
 • Seruga T., Stępień K.: Prefabricated Ceramic - Concrete Elements of External Walls – testing and principles of loadbearing capacity calculations. Betonwerk + Fertigteiltechnik, 5/1992
 • Seruga T., Kańka S.: Współpraca ceramiki z piaskobetonem w prefabrykatach ściennych  świetle badań doświadczalnych, Inżynieria i Budownictwo 2/1993
 • Seruga T.: Badania skurczu i pełzania w zespolonych elementach ceramiczno – betonowych. Inżynieria i Budownictwo, 7/1994
 • Seruga A., Seruga T.: Badania doświadczalne odkształceń zbiorników monolitycznych dużej pojemności z betonu sprężonego. Problemy materiałowo – konstrukcyjne w budownictwie, PAN Oddział w Krakowie, Komisja Budownictwa, 1995
 • Cholewicki A., Seruga T.: Wtórny ustrój nośny w szkieletowym budynku monolitycznym. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, kwartalnik nr 1(117) 2001
 • Seruga T., Seruga A., Wybrane czynniki wpływające na konstruowanie łączonych nawierzchni betonowych, Geoinżynieria drogi mosty tunele, 70-75, 01/ 2009.
 • Seruga T., Płachecki M., Koziński K., Problemy konstrukcyjne wykonywania dużych otworów w ścianach i stropach istniejących budynków o konstrukcji monolitycznej, Inżynieria i Budownictwo, (4):187–192, 2009.
 • Seruga T., Seruga A., Nowe rozwiązania dybli do betonowych nawierzchni łączonych w świetle badań doświadczalnych, DROGI Lądowe, Powietrzne, Wodne, (10):70–75, 2009.
 • Seruga T., Seruga A., Nawierzchnie sztywne z betonu zbrojonego w sposób ciągły, VII Międzynarodowa Konferencja "Inżynieria 2009", Tomaszowice k. Krakowa, 16-18 czerwca 2009.
 • Seruga A., Seruga T., Zastosowanie nawierzchni CRCP do przebudowy i modernizacji obwodnicy miejskiej o dużym natężeniu ruchu, Geoinżynieria drogi mosty i tunele, str. 28–35, marzec - kwiecień 2/2010.
 • Seruga T., Płachecki M., Seręga Sz.: Problemy konstrukcyjne przystosowania zabytkowego obiektu przemysłowego do nowej funkcji.  Czasopismo Techniczne 2 B/2009
 • Seruga A., Seruga T., Midro M.: Modernizacja wydzielonych komór  fermentacyjnych po 45 latach eksploatacji. Czasopismo Techniczne, seria Budownictwo, strony 113–134, 2-B/2011
 • Seruga A., Seruga T., Juliszewski J., Dyble do drogowych nawierzchni betonowych, Czasopismo Techniczne, seria Budownictwo, strony 113–134, 2-B/2011.
 • Seruga A, Seruga T.: Przydatność użytkowa betonowych nawierzchni lotniskowych,   Czasopismo Techniczne  3-B/2012, s. 135 - 157