dr inż. Krzysztof Chudyba - artykuły w czasopismach

 • W. Ziobroń, K. Chudyba : „Ocena wytrzymałości betonu w świetle przepisów normowych.” Inżynieria i Budownictwo, 7/1993
 • K. Chudyba: „Smukłości graniczne słupów żelbetowych ściskanych mimośrodowo.” Inżynieria i Budownictwo, 7-8/1995
 • W. Ziobroń, K. Chudyba : „Weryfikacja doświadczalna metod obliczania nośności słupów żelbetowych mimośrodowo ściskanych.” Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1998
 • K. Chudyba : „Długość obliczeniowa słupów żelbetowych w świetle EC2 i PrPN-B-03264.”  Inżynieria i Budownictwo, 4/1999
 • W. Ziobroń, K. Chudyba : „Jednorodność wytrzymałościowa betonu.” Cement-Wapno-Beton nr 3, maj-czerwiec 1999
 • K. Chudyba : „Wpływ obciążeń długotrwałych słupów żelbetowych w świetle przepisów normowych.”  Inżynieria i Budownictwo, 1/2000
 • K. Chudyba, J. Tworek, H. Ciurej: „Nietypowe rozwiązanie żelbetowego fundamentu ramowego pod zespół maszyn drukarskich”, Inżynieria i Budownictwo, 5/2002
 • K. Chudyba, P. Matysek: „Metody uwzględniania wpływu pełzania w obliczeniach nośności ścian betonowych” Inżynieria i Budownictwo 12/2003
 • Z. Janowski, K. Chudyba, Sz. Seręga: „Wymagania bezpieczeństwa pożarowego związane z projektowaniem konstrukcji z betonu”. Czasopismo Techniczne – Budownictwo, zeszyt 11, Kraków 2004, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
 • K. Chudyba: „Podstawy projektowania budynków betonowych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego”, Czasopismo Techniczne – Budownictwo, z.13-B/2006, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2007
 • K. Chudyba, K. Koziński: „Obliczanie nośności przekrojów żelbetowych w wysokiej temperaturze metodą uproszczoną według EC2”, Czasopismo Techniczne – Budownictwo, z.13-B/2006, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2007
 • K. Chudyba: „Uszkodzenia pożarowe betonu konstrukcyjnego”, Inżynieria i Budownictwo 1/2010
 • K. Chudyba, I. Hager: „Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji z betonu po pożarze”, Przegląd Budowlany, nr6/2010
 • K. Chudyba, P. Matysek: „Odporność ogniowa ścian murowych” , Czasopismo Techniczne, Seria - Budownictwo 2-B/2011, zeszyt 18, rok 108, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, str.3-22
 • K. Chudyba, P. Matysek: Projektowanie ścian murowych z uwagi na warunki pożarowe w świetle wymagań Eurokodów. Materiały Budowlane, 7/2012, str.84-87
 • K. Chudyba: Przykłady określania odporności pożarowej konstrukcji z betonu wg normy PN-EN 1992-1-2. (Projektowanie konstrukcji wg Eurokodów – część 5), Kwartalnik Łódzki – Biuletyn Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nr III / 2013 (40), str.17-23, ISSN 1732-1328
 • K. Chudyba, S. Seręga, M. Suchodoła: Nietypowy przypadek oddziaływania termicznego w analizie nośności hali przemysłowej, Przegląd Budowlany 1/2014, str. 51-56
 • K. Chudyba, P. Matysek: "Methods for determining masonry walls fire resistance", Czasopismo Techniczne - Budownictwo / Technical Transactions - Civil engineering, Issue 1-B (6), year 2013 (110), str. 3-14
 • K. Chudyba, S. Seręga: "Structural fire design methods for reinforced concrete members", Czasopismo Techniczne - Budownictwo / Technical Transactions - Civil engineering, Issue 1-B (6), year 2013 (110), str. 15-36
 • K. Chudyba: "Konstrukcje betonowe i murowe - projektowanie z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów", Izolacje nr 5/2014, str.54-60
 • Chudyba K., Koziński K.: "Określanie odporności ogniowej ścian murowych metodą uproszczoną według PN-EN 1996-1-2", Materiały Budowlane, nr 7/2014, str. 10-12
 • Chudyba K.: "Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych", Izolacje, nr 7-8/2014, str. 42-46
 • Chudyba K.: „Fire safety for Concrete Structures according to Eurocodes (codes PN-EN)”, Safety & Fire Techniques: BiTP, 2016, Vol.41, iss. 1, str. 85-96, ISSN 1895-8443
 • Chudyba K.: “ Design Principles of Reinforced Concrete Structures Taking into Account Their Fire Resistance”, Cement-Wapno-Beton, 2016, R.21/83, Nr 4, str. 252-264, ISSN 1425-8129